MNS ISO/IEC 17025:2007

MNS ISO/IEC 17025:2007

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лаораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага
1 Scope 1.1 This standard specifies the general requirements for the capacity to carry out sampling, testing and / or calibration. This standard covers tests and calibrations using standard methods, non-standard methods, and methods developed by the laboratory. 1.2 Standards can be applied to any organization that tests and / or calibrates. For example, the first, second and / or in-house laboratories, tests and / or calibrations are the laboratories that are part of the verification or completion assurance engagements. This standard is applicable to all laboratories depending on the number of employees, depending on the size of the test and / or calibration work. If the laboratory does not carry out one or more of these activities, such as redistribution or the new method of handling / processing, do not apply the relevant clauses. 1.3 The texts, examples and clauses have been clarified in the statement. They do not necessarily reflect the nature of the requirements and the content of this standard does not constitute an integral part of this standard. 1.4 This standard is used to establish a management system in the quality, administration and technical aspects of the laboratory. The users of the laboratory services and the regulatory authority and the accreditation body shall comply with this laboratory's capability and standards. This standard does not apply to laboratory assurance. NOTE 1 The term "management system" in this standard is the quality, administrative and technical regulatory framework for laboratory operations. NOTE 2 Certification of management systems are sometimes referred to as accounting. 1.5 Compliance with regulatory and safety requirements of the laboratory shall not be subject to this standard. 1.6 If the testing and calibration laboratory meets the requirements of this standard, they shall have a system of management and calibration in accordance with the principles of ISO 9001 in their testing and calibration operations. Annex A illustrates the relationship between this standard and ISO 9001. This standard covers the requirements of the technical specifications for ISO 9001. NOTE 1 It is desirable to clarify and explain certain requirements to apply this standard to a single standard. Appendix B is intended for the use of specific sectors, particularly for accreditation bodies (see ISO / IEC 17011). NOTE 2 If the laboratory chooses to test or compile a calibration or part of the calibration, choose an accrediting body working according to ISO / IEC 17011.

1 Хамрах х ү рээ 1.1 Э нэх үү стандарт нь т үү вэрлэлт, сорилт болон / буюу шалгалт тохируулга ( калибровк) хийхэд тавих чадавхийн талаархи ер ө нхий шаардлагыг тогтооно. Энэ стандарт нь стандартын арга, стандартын биш арга болон лабораторийн боловсруулсан аргыг хэрэглэн г ү йцэтгэсэн сорилт болон шалгалт тохируулгыг хамарна. 1.2 Э нэх үү стандартыг сорилт болон / буюу шалгалт тохируулга г ү йцэтгэдэг ямар ч байгууллагад хэрэглэх боломжтой. Жишээлбэл, нэг дэх, хоёр дахь талын болон х ө ндл ө нгийн лабораториуд, сорилт болон/буюу шалгалт тохируулга нь хяналтын буюу б ү тээгдэх үү ний баталгаажуулалтын хэсэг болдог лабораториудыг тус тус багтаана. Энэх үү стандартыг ажиллагсдын тооноос буюу сорилт болон/буюу шалгалт тохируулгын ү йл ажиллагааны хамрах х ү рээний их, багаас ү л хамааран б ү х лабораторид хэрэглэх боломжтой. Лаборатори нь энэх үү стандартад заасан т үү вэрлэлт хийх, шинэ арга зохион б ү тээх/боловсруулах зэрэг нэг буюу хэд хэдэн ү йл ажиллагааг явуулдагг ү й бол холбогдох заалтын шаардлагыг хэрэглэхг ү й. 1.3 Бичвэр, жишээ, заалтыг ө гс ө н тайлбараар тодорхой болгосон. Тэдгээр нь шаардлагын шинж чанар агуулааг ү й б ө г өө д энэх үү стандартын салшг ү й б ү рэлдэх үү н хэсэг болохг ү й. 1.4 Энэх үү стандартыг лаборатори өө рийн чанар, захиргаа, техникийн ажиллагаандаа удирдлагын тогтолцоог бий болгоход ашиглана. Лабораторийн ү йлчилгээг хэрэглэгч, зохицуулах байгууллага м ө н итгэмжлэлийн байгууллага нь лабораторийн чадавхийг х ү лээн з ө вш өө р ө хд өө энэх үү стандартыг баримтална. Энэ стандартыг лабораторийн баталгаажуулалтанд хэрэглэхг ү й. ТАЙЛБАР 1 Энэх үү стандартын “удирдлагын тогтолцоо” гэдэг нэр томьёо нь лабораторийн ү йл ажиллагааг зохицуулдаг чанар, захиргаа, техникийн тогтолцоог хэлнэ. ТАЙЛБАР 2 Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтыг зарим тохиолдолд б ү ртгэл гэж нэрлэдэг. 1.5 Лабораторийн ажиллагаанд баримтлах зохицуулалтын болон аюулг ү й байдлын шаардлагад нийцэх байдлыг энэх үү стандартаар зохицуулааг ү й болно. 1.6 Хэрэв сорилтын болон шалгалт тохируулгын лаборатори нь энэх үү стандартын шаардлагад нийцэж байвал тэдгээр нь сорилт, шалгалт тохируулгын ү йл ажиллагаандаа MNS ISO 9001-ийн зарчимд м ө н адил нийцсэн ча нарын удирдлагын тогтолцоотой байна. А хавсралт нь энэх үү стандарт ба MNS ISO 9001-ийн хоорондын харилцан уялдааг харуулна. Энэх үү стандарт нь MNS ISO 9001 стандартад тусааг ү й техникийн чадавхид тавих шаардлагыг агуулсан болно. ТАЙЛБАР 1 Энэх үү стандартын шаардлагыг нэгдмэл байдлаар хэрэгж үү лэхийн тулд тодорхой шаардлагуудыг нь тодруулах, тайлбарлах хэрэгтэй байж болно. Онцлог салбарууд, ялангуяа итгэмжлэлийн байгууллагуудад зориулсан (ISO/IEC 17011-ийг ү знэ үү ) хэрэглээг бий болгох заалтыг В хавсралтад ө гс ө н болно. ТАЙЛБАР 2 Хэрэв лаборатори нь өө рийн сорилт, шалгалт тохируулгын б ү х ү йл ажиллагааг буюу хэсгийг нь итгэмжл үү лэхийг х ү свэл ISO/IEC 17011-ийн дагуу ажилладаг итгэмжлэлийн байгууллагыг сонгох хэрэгтэй.

Choose Language: 
Format: Electronic (pdf/doc)
Page Count: 58
SKU: MONG210366
Price: request_a_quote

Customers Who Viewed This Item Also Viewed:

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Immunity of equipment for general lighting purposes to electromagnetic disturbance. Requirements and test methods
Language: English
Price: $218.25
Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase). Limits and test methods
Language: English
Price: $410.31
Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems. Equipment with rated current <= 16 A and not subject to conditional connection. Limits and test methods
Language: English
Price: $359.87
Pipeline valves. General safety requirements
Language: English
Price: $213.84
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
Language: English
Price: $714.89
Steel welded vessels and apparatus. General technical conditions
Language: English
Price: $108.90
Obosnovanie bezopasnosti oborudovaniya. Rekomendatsii po podgotovke
Language: English
Price: $67.32
Aviation turbine fuels. Determination of lubricity by the ball-on-cylinder lubricity evaluator (BOCLE)
Language: English
Price: $309.43
Aviation turbine fuel. Determination of acidity
Language: English
Price: $218.25
Petroleum products. Determination of color by Saybolt chromometer
Language: English
Price: $218.25
Passenger cars on locomotive traction. Requirements for structural strength and dynamic qualities
Language: English
Price: $595.58
Aviation fuels. Calculating net calorific value
Language: English
Price: $179.45
Aviation fuels. Calculating net calorific value
Language: English
Price: $192.06
Conformity assessment system for the use of nuclear energy. Personnel in the non-destructive and destructive testing of metal. Requirements and qualification procedure Дата введения в действие 15.03.2018
Language: English
Price: $207.90
Security of Financial (banking) Operations. Information Protection of Financial Organizations. Basic Set of Organizational and Technical Measures
Language: English
Price: $843.90
Construction in seismic regions of Ukraine
Language: English
Price: $5,909.85
Aviation turbine fuels and kerosine. Determination of smoke point
Language: English
Price: $270.63
Distillate fuels. Determination of free water and particulate contamination by visual inspection method
Language: English
Price: $165.87
Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings. Groups of operation conditions
Language: English
Price: $158.40
Atom stations. Equipment, instruments, means of monitoring and control systems. General technical requirements
Language: English
Price: $1,146.54

YOUR ORDERING MADE EASY!

MongoliaLaws.org is an industry-leading company with stringent quality control standards and our dedication to precision, reliability and accuracy are some of the reasons why some of the world’s largest companies trust us to provide their national regulatory framework and for translations of critical, challenging, and sensitive information.

Our niche specialty is the localization of national regulatory databases involving: technical norms, standards, and regulations; government laws, codes, and resolutions; as well as RF agency codes, requirements, and Instructions.

We maintain a database of over 220,000 normative documents in English and other languages for the following 12 countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.

Placing Your Order

Please select your chosen document, proceed to the ‘checkout page’ and select the form of payment of your choice. We accept all major credit cards and bank wire transfers. We also accept PayPal and Google Checkout for your convenience. Please contact us for any additional arrangements (Contract agreements, PO, etc.).

Once an order is placed it will be verified and processed within a few hours up to a rare maximum of 24 hours.

For items in stock, the document/web link is e-mailed to you so that you can download and save it for your records.

For items out of stock (third party supply) you will be notified as to which items will require additional time to fulfil. We normally supply such items in less than three days.

Once an order is placed you will receive a receipt/invoice that can be filed for reporting and accounting purposes. This receipt can be easily saved and printed for your records.

Your Order Best Quality and Authenticity Guarantee

Your order is provided in electronic format (usually an Adobe Acrobat or MS Word).

We always guarantee the best quality for all of our products. If for any reason whatsoever you are not satisfied, we can conduct a completely FREE revision and edit of products you have purchased. Additionally we provide FREE regulatory updates if, for instance, the document has a newer version at the date of purchase.

We guarantee authenticity. Each document in English is verified against the original and official version. We only use official regulatory sources to make sure you have the most recent version of the document, all from reliable official sources.

All Codes and Regulations

All Categories

Send us a message Expand Collapse

Leave your message in the form below, and we will write back by e-mail!